Parhaat asiantuntijat

Lastensuojelun parhaat asiantuntijat, lastensuojelun palveluita käyttävät perheet, ovat jo kauan sitten havainneet lastensuojelun ajaneen itsensä tiukasti karille. Haaksirikon pelastustyöt ovat viivästyneet ja haaksirikon uhrien, lastensuojelun asiakkaana olevien lasten, pelastustyöt eivät ole käynnistyneet. Vuosi 2012 on osoittanut, että julkisen vallan tarmo on keskittynyt lastensuojelun suojelemiseen eikä lastensuojelun laadun parantamiseen.

Lastensuojelun parhaat asiantuntijat, lastensuojelun palveluita käyttävät perheet, ovat kääntyneet sosiaali- ja terveysministeriön ja kansanedustajien puoleen ja pyytäneet puuttumaan pelastustoimiin, koska he ovat havainneet lastensuojelun eri toimijoiden aiheuttavan yhä suurempaa kaaosta. Lastensuojelu rämpii mustissa ja mutaisissa vesissä, koska päättäjät ovat irtaantuneet tavallisen suomalaisen lapsiperheen arjesta. Lastensuojelun palveluita käyttävät perheet odottavat voivansa ojentaa auttavan kätensä hukkuville lastensuojelijoille.

Asiantuntijat ovat havainneet, että suomalaisen lastensuojelun suunnittelua vaivaa tieteellisen tutkimustiedon puute; sen sijaan toimenpiteet perustuvat uskomuksille, ennakkoluuloille, teorioille, mutta ei tosiseikoille. Tällä tavoin maahamme on pääsyt pesiytymään lastensuojelun ylivertaisuutta korostava saippuakupla, harhakuvitelma.

Ilmiantoon ja valvontaan perustuva pakkoauttaminen on johtanut siihen, että yhä useampi apua tarvitseva ajautuu ammattitaidottomien lastensuojelijoiden käsiin ja alkaa voida yhä huonommin. Se on johtanut myös siihen, että yhä useammalle lastensuojeluun päätyvälle perheelle luodaan lastensuojelun toimesta sellaisia ongelmia, joita sillä ei ole aikaisemmin ollut. Se on johtanut myös siihen, että apua tarvitseva ei uskalla hakea apua.

Lastensuojeluun uskova yhteiskunta on luonut myös lastensuojelijoille harhakuvitelman ylivertaisuudestaan. Yhä useampi lastensuojelija leikkii lapsen edun nimissä työaikanaan lääkäriä, lastenpsykiatria, psykologia, opettajaa, tuomaria ilman, että koulutus antaisi näille aloille minkäänlaista osaamista. Lastensuojeluun ajettuja lapsia yhdistää 2000 -luvulla yksi yhteinen tekijä. Heidän avun tarpeensa liittyy pääosin täysin muunlaisiin palveluihin kuin lastensuojeluun, yleensä erikoissairaanhoidon tai laadukkaan perusopetuksen saamiseen eikä lainkaan lastensuojeluun. Lastensuojelun parhaat asiantuntijat tietävät, että 17 000 lapsen siirtäminen pois kodeistaan johtuu pääosin tästä yhteiskuntaamme luodusta harhakuvitelmasta.

Lastensuojelun parhaille asiantuntijoille, lastensuojelun palveluita käyttäville perheille, on jo kauan ollut päivänselvää, etteivät lastensuojelun työntekijät kykene suoriutumaan tehtävistään. Lastensuojelijoiden lisääminen lisää kaaosta ja lasten siirtoja pois kodeistaan. Asiantuntijat odottavat, että myös päättäjät havaitsevat tämän asian.

Parhaat asiantuntijat tietävät, että lastensuojelijoiden järjestämiin arpajaisiin osallistuminen muodostaa sattumanvaraisen riskin lapsen ja koko perheen syrjäytymiselle. Kukaan lapsensa etua ajatteleva äiti tai isä ei luonnollisesti halua sellaista riskiä ottaa.

Lastensuojelun parhaat asiantuntijat, lastensuojelun palveluita käyttävät perheet, ovat huolissaan seuranneet, kuinka yhteiskunnan voimavarjoja käytetään yhä kiivaammin lastensuojelun suojelemiseen.

Syksyllä 2012 sosiaali- ja terveysministeriö ministerin johdolla astui esille lasten asiassa. Tämän esiintymisen aikaansai vantaalaisen venäläisperheen vastasyntyneen poisottaminen äitinsä rinnoilta. Lastensuojelun asiantuntijat odottivat, että ministeriön edustajat olisivat asettuneet vasta maailmaan syntyneen vauvan puolelle ja auttaneet häntä säilyttämään oikeutensa äidin rintamaitoon ja perheeseensä. Auttamisen sijaan ministeriö totesi, että suomalainen lastensuojelija toimii lain mukaan ja lapsen etua ajatellen.

Varsinais-Suomen käräjäoikeus antoi 10.12.2012 tuomion (6824), joka on saanut varsin vähän huomiota. Tuomio on julkinen siten, että asianomistajien henkilötiedot on salaisia.

Tuomio koskee pienen lapsen ja hänen huoltajansa perus- ja ihmisoikeuksia. Lastensuojelun virkamiehet tuomittiin rangaistuksiin virkavelvollisuuden tahallisesta rikkomisesta lastensuojeluasiassa. Lapsi oli 435 päivää ilman laillista päätöstä sijoitettuna kodin ulkopuolelle. Hän sai tavata huoltajansa tänä aikana vain muutaman kerran. Syyttäjä vaati sosiaalityöntekijöille rangaistusta tahallisesta virkavelvollisuuden rikkomisesta, josta heidät myös siis tuomittiin.

Tuomion tekee ainutlaatuiseksi rangaistuksen lisäksi se, että lapselle ja huoltajalle tuomittiin maksettaviksi vahingonkorvauksia. Automaattisesti lankeavaa vahingonkorvausta tai hyvitystä ei maamme lainsäädännön puutteiden takia ole mahdollista saada niissä tapauksissa, joissa esimerkiksi kiireellinen sijoitus tai huostaanotto todetaan hallinto-oikeudessa perusteettomaksi.

Tuomion tekee ainutlaatuiseksi myös se, että tuomitut sosiaalityöntekijät pitivät tapahtumia lapsen edun mukaisina ja vain vähäisenä muotovirheenä. Lapsen vahinko arvioitiin kahden (2) euron arvoiseksi per päivä. Korvausasiaa käsitellään hovioikeudessa. Lapsi ja huoltaja odottavat edelleenkin anteeksipyyntöä lastensuojelijoilta.

Lastensuojelun parhaat asiantuntijat tietävät, että aikuiselle ihmiselle lankeaa valtion varoista korvaus niissä tapauksissa , joissa hänet on syyttömästi vangittu tai tuomittu. Esimerkiksi vangin vapauttamiseen tapahtuva viivästys rikkoo ihmisoikeussopimuksen 5 artiklaa jo silloin, kun viive on muutaman tunnin pituinen (vrt KKO 2008:10, tapaus Leszek Gebura 6.3.2007). Aikuisen ihmisen korvausmäärä on huomattavasti suurempi kuin muutama euro per päivä.

Helsingin Sanomat on kuluneen vuoden aikana kantanut uskollisesti kortensa kekoon vakuuttaakseen kansalle, että lapsen ei ole hyvä kasvaa omien vanhempiensa luona. Kansalle on kerrottu, että 24 tunnin pikakoulutuksella osasta maamme vanhemmista muokkautuu ylivertaisia lastenkasvattajia sijaisvanhempina. Kansanedustajille on uskoteltu, että näille ylivertaisille kannattaa maksaa korotettua kotihoidontukea ja mahdollistaa heille jopa kotiin jääminen pois työelämästä. Suomalaisia vanhempia on näin jaettu jyviin ja akanoihin, sattumanvaraisesti.

Asiantuntijoita huolettaa erityisesti se, että tässä jaottelussa lasten suojelun kohde, lapsi, voi jäädä kokonaan vaille suojelua joutuen elämään koti-ikävissään ilman hoivaa ja huolenpitoa. Sijaisvanhempien pikakoulutus näet tuottaa sekä sijaisvanhemmille että perheessä asuville lapsille miltei täydellisen koskemattomuuden eikä pikakoulutettujen toimintaan yleensä puututa.

Lastensuojelun parhaat asiantuntijat, lastensuojelua käyttävät perheet, ovat joutuneet toteamaan kuluneena vuonnakin Suomen valtion toimivan vastoin niitä sopimuksia, joihin se on sitoutunut.

Suomi on hyväksynyt YK:n lapsen oikeuksien yleissopimuksen ja tunnustanut sen hyväksyessään, että perhe on yhteiskunnan perusryhmä ja sen kaikkien jäsenten ja erityisesti lasten hyvinvoinnin ja kasvun luonnollinen ympäristö. Lapsella on oikeus säilyttää sukulaissuhteensa. Perheellä on oikeus saada tarvittavaa suojelua ja apua niin, että se pystyy täydellisesti hoitamaan velvollisuutensa yhteiskunnassa. Perhe-elämä kuuluu sekä lapsille että vanhemmille. Lapselle tulee taata hänen hyvinvoinnilleen välttämätön suojelu ja huolenpito ottaen huomioon vanhempien oikeudet ja velvollisuudet.

Suomi on sitoutunut kunnioittamaan vanhempien vastuuta, oikeuksia ja velvollisuuksia tarjota lapselle hänen kehittyvien valmiuksiensa mukaisesti asianmukaista ohjausta. Viranomaisten toiminnan tulee olla tämän tavoitteen mukaista.

Suomi on hyväksynyt myös Euroopan ihmisoikeussopimuksen ja sitoutunut sen 1 artiklassa kunnioittamaan ihmisoikeuksia, joihin liittyy mm. oikeus nauttia yksityis- ja perhe-elämän kunnioitusta.

Sosiaalialan ammattilaisen eettiset ohjeet velvoittavat asiakkaan ihmisarvon ja yksilöllisyyden ehdottomaan kunnioittamiseen todeten asiasta seuraavaa:

”Asiakkaan ihmisarvon ja yksilöllisyyden ehdoton kunnioittaminen on ainoa mahdollinen perusta eettisesti ja moraalisesti kestävälle toiminnalle. Ammatillisuutta on olla mahdollisimman avoin ja rehellinen ja kyetä tunnustamaan myös omat rajansa, tietämättömyytensä ja tuen tarpeensa”.

Palveluja käyttävät perheet odottavat eettisten ohjeiden käyvän toteen jokaisen asiakkaan kohdalla.

Lastensuojelun parhaat asiantuntijat, lastensuojelun palveluja käyttävät perheet, ovat havainneet, että ne lastensuojelijat, jotka aidosti pyrkivät työssään auttamaan lapsia ja vanhempia, pakenevat työpaikoiltaan muihin tehtäviin. Lastensuojelun työilmapiiri karkottaa niin asiakkaat kuin työntekijätkin.

Lastensuojelutyössä kunnioituksen ilmapiiriin sitoutuminen on tärkeää, koska näin toteutuu myös sosiaalihuollon asiakaslain velvoitteet. Tämä laki velvoittaa viranomaista asiakkaan huomioimiseen asiakkaan tarpeiden ollessa työn lähtökohta. Asiakkaalla on oikeus saada sosiaalihuollon toteuttajalta laadultaan hyvää sosiaalihuoltoa ja hyvää kohtelua ilman syrjintää. Asiakasta on kohdeltava siten, ettei hänen ihmisarvoaan loukata sekä että hänen vakaumustaan ja yksityisyyttään kunnioitetaan (4 §).

Lastensuojelun parhaat asiantuntijat, lastensuojelua käyttävät perheet, ovat havainneet, että kunnioituksen ilmapiiri luo työhyvinvointia, joka heijastuu myös asiakaspalvelutyöhön. Lastensuojelun asiakas, lapsi ja vanhempi, kunnioittavat työntekijää, joka toimii lain mukaisesti ja heitä kunnioittaen.

Asiantuntijat tietävät, että lainsäädännön puutteiden takia lastensuojelijat voivat halutessaan loukata asiakkaansa oikeuksia. Lastensuojelijoiden asenne lakeja ja ihmisoikeuksia kohtaan on ylimielinen ja halveksiva, vaikka virkamiehen tärkein tehtävä on noudattaa lakeja.

Lastensuojelun palveluita käyttävät perheet odottavat, että voivat tarjota asiantuntijuuttaan lainsäätäjälle ja näin paikata lainsäädännön vakavia oikeusturvaongelmia.