Lapsilla siis kaikki hyvin

Hallintotuomioistuimet ovat avainasemassa ohjaamaan hallinnon kehitystä, koska niiden päätöksillä vaikutetaan ja luodaan paineita kuntiin.

Oikeusministeriön hallintolainkäyttöä selvittänyt työryhmä arvioi, ettei hallintolainkäyttölain säännöksiin liity suurempia perus- ja ihmisoikeusongelmia (OM 2009:19).

Lapsi, jonka vapauteen ja perhe-elämään kajotaan ja joka siirretään pois perheestään, voi olla asiasta eri mieltä.

Lapsiin kohdistuva vapaudenriisto eli huostaanotto koskee yli 11 000 alle 18 -vuotiasta kansalaista. Kaikkiaan maassamme yli 16 000 lasta elää kodin ulkopuolella. Työryhmän olisi tullut pohtia, mikä hallintolainkäytössä tuottaa lisääntyvästi huostaanottoja, sosiaalivankeja.

Kansalainen kohtaa lastensuojelussa epäpätevän, ennakkoasenteisen työntekijän, joka ei tunne lainsäännöksiä. Hallintotuomioistuin hyväksyy kuitenkin työntekijän käsitykset lapsen edusta miltei poikkeuksetta. Syntyy ristiriita, kun kansalainen menettää luottamuksen tuomioistuimen toimintaan.

Eduskunnan oikeusasiamiehelle tuli vuonna 2009 kanteluita liki 4400, joista yli 500 koski sosiaalihuoltoa. Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on antanut Suomella lukuisia tuomioita ihmisoikeussopimuksessa turvattujen oikeuksien loukkaamisesta. Maamme ylimmät laillisuusvalvojat ovat vuosien ajan kiinnittäneet huomiota epäkohtiin, joita hallinnossa tapahtuu.

Lasten asiaa olisi syytä pohtia tarkasti, koska kyse on asenteista lapsiperheitä kohtaan. Kuopion tilastot osoittavat vakavaa asennevammaa, kun alle 18 -vuotiaista lapsista on sijoitettu kodin ulkopuolelle paljon yli maan keskiarvon (v.2008 1,9 % eli 337 lasta). Asennevamma ilmenee luutuneina ennakkoasenteina, kyvyttömyytenä nähdä asiakas sosiaalihuollon palveluihin oikeutettuna ihmisenä.

Mikäli vanhemmat hakevat apua ongelmiinsa ja perheen tilanne paranee, tulee myös viranomaisen se nähdä ja toimia perheen jälleen yhdistämisvelvoitteen mukaan, eikä suistaa vanhempia ja lasta yhä syvempään ahdinkoon jatkamalla perusteetonta huostaanottoa.

Hallintotuomioistuimessa käsiteltävässä huostaanottoasiassa on usein kyse perheestä, joka on pyrkinyt saamaan lapselleen ja itselleen palvelua omasta kunnastaan siinä onnistumatta.

Tällä hetkellä valtaosa lastensuojeluasioista liittyy lapsen koulunkäynnin pulmiin. Yli 12 vuotta täyttäneiden lasten huostaanotot ovat lisääntyneet. Useimmiten kyse on tilanteesta, jossa lapsi olisi ollut perusopetuslain edellyttämän tuen tarpeessa, mutta jäänyt niitä vaille ja seurauksena on monenlaista käytösongelmaa. Kunnan laiminlyönti siis aiheuttaa vahinkoa lapselle ja vanhemmille.

Järjenvastaista on panostaa sijoitettuun lapseen jopa yli 800 euroa vuorokaudessa, kun rahoilla saadaan usein aikaan rikoksia tekeviä, päihteitä käyttäviä nuoria. Näyttää siltä, että Kuopion lastensuojelussa tehdään hartiavoimin työtä lasten syrjäyttämiseksi.

Kuopion päättäjien kannattaisi harkita koko lastensuojeluosaston lopettamista, koska se aiheuttaa niin paljon vahinkoa lapsiperheille. Mitä saisittekaan tilalle säästyneinä kuluina? Laadukasta päivähoitoa, perusopetusta, terveydenhuoltoa, lapsille harrastustoimintaa, kodinhoitaja jne.

Julkisen sektorin tuottavuutta on, ettei yksikään maamme lapsista joudu julkisen vallan toimesta syrjäytetyksi, mikä on tällä hetkellä valitettava tosiasia. Lastensuojelulasten asioiden käsittely tulee pikaisesti ottaa oikeusministeriössä ja sosiaali- ja terveysministeriössä tarkan selvitystyön kohteeksi omana asiaryhmänään.